Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2019

4710 fb72 350
Reposted frommakle makle viasmaller smaller
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
0131 bef6 350
Reposted frompunisher punisher viapurplecarbonate purplecarbonate
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
1698 39d2 350
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viaarachnephobic arachnephobic
5057 a383 350
2994 b4c3 350
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
6464 bd05 350
Reposted frombrumous brumous viadzony dzony
9125 e85a 350
Reposted fromursa-major ursa-major viadzony dzony
Reposted fromFlau Flau viaarachnephobic arachnephobic
2912 398c 350
Reposted fromkaiee kaiee viapurplecarbonate purplecarbonate
6453 ffd9 350
5606 aefe 350
Reposted frombearded bearded viadzony dzony
6351 7163 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmaller smaller
2500 2f94 350
Reposted frombrumous brumous viasmaller smaller

February 08 2019

1718 9ce5 350
Reposted fromRowena Rowena
4368 60ce 350
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
9399 cb2a 350
Obamas
Reposted fromRowena Rowena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...