Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

1718 9ce5 350
Reposted fromRowena Rowena
4368 60ce 350
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
9399 cb2a 350
Obamas
Reposted fromRowena Rowena
9407 82da 350
Reposted fromRowena Rowena
9409 7e73 350
Reposted fromRowena Rowena
9416 b17f 350
Reposted fromRowena Rowena
Ciągle przypominasz mi,
że nie mam szansy być jak Ty
Reposted fromRowena Rowena
9418 c64e 350
Reposted fromRowena Rowena
9421 3667 350
Reposted fromRowena Rowena
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
0255 773e 350
Reposted fromRowena Rowena
0257 187a 350
Reposted fromRowena Rowena
0071 ec9b 350
Reposted fromikhakima ikhakima viapurplecarbonate purplecarbonate
9021 ab2f 350
Reposted fromoll oll viabrystol brystol
2097 cee8 350
Reposted fromRowena Rowena
0254 f005 350
Reposted fromRowena Rowena viazielono zielono

June 10 2018

6369 9065 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl