Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

6369 9065 350
7622 48ae 350
Reposted from4777727772 4777727772 viadimer dimer
8072 b653 350
Reposted fromseaweed seaweed viadimer dimer

May 04 2018

4273 a314 350

May 03 2018

3469 0d0e 350
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viathedeepbluesea thedeepbluesea
7849 4fd1 350
Reposted fromEkran Ekran viarhubarbrr rhubarbrr
1462 6f87 350
Reposted fromtoft toft viarhubarbrr rhubarbrr
6964 8891 350
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadrinque drinque
8780 9f09 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrinque drinque
1430 8fb3 350
Reposted fromsarazation sarazation viarhubarbrr rhubarbrr
8664 cebe 350
Reposted frommontak montak viarhubarbrr rhubarbrr
0077 d4b6 350
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

0815 23b9 350
Reposted fromkrzysk krzysk viarhubarbrr rhubarbrr
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viarhubarbrr rhubarbrr
0004 7847 350
Reposted fromshitsuri shitsuri viarhubarbrr rhubarbrr
1433 4995 350
Reposted fromsarazation sarazation viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl