Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

3987 98e3 350
Reposted fromGIFer GIFer viadzony dzony
6736 66cf 350
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagaiqus gaiqus

February 08 2018

Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
2587 d506 350
1288 a7c3 350
Reposted fromjestemzero jestemzero viadimer dimer
3936 9e44 350
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafriends friends
3953 5b5d 350

laughhard:

Grandpa really doesn’t like being taught art.

Reposted fromtron tron viaarachnephobic arachnephobic
2697 6599 350
Reposted frommasters masters viagaiqus gaiqus
0842 ec3b 350
Reposted from777727772 777727772 viadimer dimer
4498 8172 350
7478 3cd4 350
Reposted from777727772 777727772 viadimer dimer
7133 b962 350
Reposted from777727772 777727772 viadimer dimer
1699 5aa4 350
Reposted fromhagis hagis viagaiqus gaiqus
2948 c97a 350
"Melancholia" by Albert György
Reposted fromgaiqus gaiqus
 
Reposted fromtheoffice theoffice viadzony dzony
3455 bae4 350
Reposted frommoomins moomins viadzony dzony
0879 5f5e 350
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamakingmovies makingmovies
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viagaiqus gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl